Služby

Advokátska kancelária ponúka služby v týchto oblastiach:

Obchodné právo

 • založenie, zmeny a likvidácie obchodných spoločností
 • príprava a vypracovanie obchodnoprávnych zmlúv a dokumentov
 • príprava a vypracovanie žalôb
 • zastupovanie klientov v obchodnoprávnych sporoch
 • vymáhanie pohľadávok klientov
 • vykonávanie zápisov a zmien v Registri partnerov verejného sektora
 • vymáhanie pohľadávok v Upomínacom konaní
 • právne poradenstvo

Občianske právo

 • riešenie sporov vyplývajúcich z ochrany spotrebiteľa
 • príprava a vypracovanie občianskoprávnych zmlúv a dokumentov
 • príprava a vypracovanie žalôb a rôznych typov návrhov
 • zastupovanie klientov v občianskoprávnych sporoch
 • riešenie právnych otázok týkajúcich sa vlastníckeho práva, vecného bremena, záväzkového práva
 • zastupovanie klientov v dedičských konaniach
 • vymáhanie pohľadávok v Upomínacom konaní
 • právne poradenstvo

Rodinné právo

 • príprava a vypracovanie návrhov na rozvod manželstva a zastupovanie klientov v rozvodovom konaní
 • príprava a vypracovanie návrhov v sporoch pri určení výšky výživného a úpravy rodičovských práv a povinností
 • zastupovanie klientov v rodinnoprávnych konaniach
 • právne poradenstvo

Konkurzné právo

 • prihlasovanie pohľadávok klienta do konkurzného a reštrukturalizačného konania
 • zastupovanie dlžníka alebo veriteľa v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • zastupovanie klienta pri riešení osobného bankrotu formou splátkového kalendára
 • právne poradenstvo

Správne právo

 • zastupovanie klientov v správnych a daňových konaniach
 • právne poradenstvo
Pracovné právo

 • príprava a pripomienkovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • riešenie skončenia pracovného pomeru a neplatnosti skončenia pracovného pomeru
 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch
 • právne poradenstvo