Budú exekučné konania spravodlivejšie?

(Článok je aktualizovaný s ohľadom na prijatú novelu Exekučného poriadku, ktorá sa stane účinnou od 01.04.2017)

Exekučný poriadok sa od 01.04.2017 bude meniť, pretože poslanci dňa 29.11.2016 schválili jeho novelu. Cieľom tejto novely je skoncovať s otvorenými exekúciami, ktoré sú dlhodobo nevymožiteľné, zlepšiť oprávneným prístup k spravodlivosti, sprísniť pravidlá pre exekútorov a odbremeniť súdy od exekučnej agendy.

Najdôležitejšími zmenami bude:

1.odbremenenie súdov od agendy spojenej s exekučnými konaniami – to sa má docieliť tým, že jediným exekučným súdom bude Okresný súd v Banskej Bystrici. Tým by sa mali zrýchliť ostatné súdne konania na vedené na okresných súdoch. Exekútori budú so súdom musieť komunikovať len elektronicky.

2.náhodný výber exekútora – zmeny by sa mali týkať náhodného výberu exekútora v rámci kraja, ktorému bude vymáhanie exekúcie pridelené, čím sa má docieliť rovnomerné rozdelenie exekúcií medzi exekútorov v rámci daného kraja. Tak aj tlak na exekútora bude iní, pretože podľa navrhovaných zmien do výberu budú môcť byť zahrnutí iba tí exekútori, ktorí majú v predošlých exekúciách uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad musí byť materiálno-technicky a personálne vybavený podľa určitých podmienok.

Náhodným výberom exekútora sa pretrhne väzba medzi oprávneným a exekútorom. Doteraz si oprávnený mohol vyberať, ktorému exekútorovi dá návrh na vymoženie svojej pohľadávky. Po novom to tak nebude. A práve preto sa tento bod nestretol s pochopením. S jeho zavedením v súčasnej podobe nesúhlasí Americká obchodná komora v SR, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská advokátska komora a Protimonopolný úrad SR.

Nesúhlasia ani mnohí advokáti a firmy, ktoré majú skúsenosti s vymáhaním svojich pohľadávok od dlžníkov. Prax je totiž taká, že nie každý súdny exekútor sa k vymáhaniu pohľadávky oprávneného stavia rovnako, nemá rovnakú úspešnosť a nevyvíja rovnakú aktivitu pri vymáhaní pohľadávky oprávneného.

3. sprísnenie disciplinárnej zodpovednosti exekútora – v prípade, ak exekútor nevyplatí oprávnenému prijaté peňažné prostriedky do 7 dní od ich prijatia, po novom sa dopustí závažného disciplinárneho previnenia. Ak sa tak stane opakovane, bude odvolaný z funkcie.

 4. zjednodušenie odkladu exekúcie – povinný bude mať právo raz za čas vedenia exekúcie požiadať o odklad bezprostredného výkonu exekúcie zo „sociálnych dôvodov“. Napríklad ak sa dostane do ťažkej životnej situácie, ktorá mu bráni plniť si záväzky z exekúcie. Odklad mu na základe žiadosti povolí priamo exekútor na tri mesiace aj bez súhlasu oprávneného

5. väčšie využitie splátkového kalendára – povinný v prípade využitia inštitútu splátkového kalendára a riadnom splácaní nebude mať zablokovaný majetok.

6. vyriešenie nekonečných exekúcie – novela by mala vyriešiť aj otázku exekučných konaní, ktoré dnes zostávajú dlhodobo a účelovo otvorené a prenasledujú ľudí aj niekoľko rokov, často až do dôchodku. V prípade firiem to tak môže byť aj z dôvodu nemajetnosti. Podľa novely ak sa v priebehu piatich rokov v prípade fyzickej osoby alebo 2,5 roka v prípade právnickej osoby nepodarí nič vymôcť, bude môcť súd exekučné konanie zastaviť.

Materiálne, technologické a personálne nároky, ktoré budú musieť splniť všetky exekútorské úrady stanovuje novela Exekučného poriadku a Kancelársky poriadok komory. Novými podmienkami sa má zabezpečiť , aby každý úrad mal také personálne obsadenie, aby bol spôsobilý vykonávať všetky úkony v primeraných lehotách a bez prieťahov. Z technologických požiadaviek ide hlavne o to, aby každý exekútorský úrad bol integrovaný do všetkých projektov elektronickej komunikácie komory, napríklad so Sociálnou poisťovňou, bankami, katastrálnym portálom či Centrálnym registrom exekúcií, musí mať dátovú schránku a potrebné licencie a certifikáty, ako aj jednotnú mailovú schránku s doménou ske.sk. Po novom musí mať každý exekútor osobitný účet na prijímanie platieb zverejnený na webovej stránke komory.

Exekútor musí viesť analytickú evidenciu o stavoch vymožených peňažných prostriedkov a v exekúciách začatých pred 1. aprílom 2017 musí mať poukázané vymožené finančné prostriedky veriteľom. Každý exekútorský úrad musí byť riadne označený, byť prístupný verejnosti v úradných hodinách zverejnených na stránke komory, mať vyhradené miesto na možnosť nazretia do exekučného spisu, vlastnú spisovňu a archív.

Svoju pripravenosť na nové podmienky bude každý súdny exekútor deklarovať podpisom čestného prehlásenia, ktoré do 8. marca 2017 doručí Slovenskej exekútorskej komore, pričom všetci exekútori budú musieť umožniť preverenie pravdivosti tohto čestného vyhlásenia komore. Nepreukázanie splnenia týchto podmienok, ako aj nepravdivé vyhlásenie o ich splnení, bude mať následok nezaradenie súdneho exekútora do systému náhodného výberu.

Pripravenosť súdnych exekútorov na nový systém a ich materiálnu, technickú a personálnu odbornosť má preveriť Slovenská exekútorská komora v priebehu februára a marca 2017. O zavedenie náhodného prideľovania exekúcií exekútorom Slovenská exekútorská komora pritom bojovala niekoľko rokov. Považujú to totiž za výrazný protikorupčný nástroj.