Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 – Inzeráty na voľné pracovné pozície budú musieť obsahovať ponúkaný plat, nové príplatky za prácu v noci a cez víkendy a dobrovoľný 13. a 14. plat

expression-3073830__340To všetko obsahuje novela zákona, ktorú prezident SR podpísal dňa 21.02.2018 a týka sa okrem iných aj zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a platiť bude od 1.5.2018.

Prvá zmena sa dotkne hlavne inzerátov s ponukami voľných pracovných pozícií, ktoré budú musieť od 1. mája 2018 obsahovať pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy a teda ponúkaný plat za pracovnú pozíciu.

V súčasnosti sa pri drvivej väčšine inzerátov potenciálni uchádzači stretávajú s tým, že v časti ponúkaný plat je písané vágne a nič nehovoriace „plat dohodou“. To v súčasnosti znamená, že sa plat dozvie až pri pohovore a ponúkaný plat pri väčšine prípadov dohodou nedokáže nijako ovplyvniť. Takže uvádzať, že plat sa dohodne je v takomto prípade zavádzajúci pojem, nakoľko len v ojedinelých prípadoch bude chcieť personalista alebo budúci zamestnávateľ vyjednávať o plate.opportunity-3185099__340

Stávajú sa však aj prípady, že v inzeráte je ponúkaný za pracovnú pozíciu celkom slušný plat, ale uchádzač sa na pohovore alebo až pri podpise zmluvy dozvie, že skutočný plat je omnoho nižší než ten, ktorý bol avizovaný. Uchádzač doteraz nemal možnosť sa proti týmto praktikám personalistov alebo zamestnávateľov účinne brániť.

Tomuto špekulatívnemu uvádzaniu údajov má odzvoniť práve prijatou novelou Zákonníka práce, ktorá bude platiť od 1.5.2018 a ktorá má zabrániť aby zamestnávateľ uvádzal v ponuke zamestnania údaj, ktorý neplánuje dodržať alebo ktorým chce len nalákať uchádzačov o pracovné miesto.

Po novom sa preto ukladá zamestnávateľovi povinnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu so zamestnancom s platom, ktorý nesmie byť nižší ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania.

industry-3144135_960_720To však nie je jediná zmena prijatej novely Zákonníka práce. Spolu s touto zmenou nadobudne účinnosť od 1. mája 2018 aj zmena Zákonníka práce týkajúca sa príplatkov za prácu v noci a cez víkendy. Zvyšovanie týchto príplatkov sa však uskutoční v dvoch fázach: prvá fáza začne platiť už od 1. mája 2018 a druhá fáza začne platiť od 1. mája 2019.

Príplatok za sobotu – v súčasnosti je nulový, od 1.5.2018 bude vo výške 25% minimálnej hodinovej mzdy  a od 1.5.2019 vo výške 50% minimálnej hodinovej mzdy.

Príplatok za nedeľu – v súčasnosti je nulový, od 1.5.2018 bude vo výške 50% minimálnej hodinovej mzdy a od 1.5.2019 vo výške 100% minimálnej hodinovej mzdy.

Príplatok za nočnú prácu – v súčasnosti platí mzdový príplatok za nočnú právu vo výške najmenej 20% minimálnej hodinovej mzdy, od 1.5.2018 to bude 30% minimálnej hodinovej mzdy a od 1.5.2019 to bude 40%  minimálnej hodinovej mzdy.

POZOR: Úprava týkajúca sa príplatkov obsahuje aj niekoľko výnimiek. Zamestnávatelia si budú môcť upraviť zvýšenie príplatkov v kolektívnej zmluve alebo priamo v pracovnej zmluve so zamestnancom, pričom minimálne príplatky zavedené v kolektívnej zmluve alebo priamo v prac. zmluve môžu byť nižšie ako je uvedené vyššie.

Túto výnimku však budú môcť využiť zamestnávatelia iba v takých prípadoch kedy je uvedený druh práce prevažným druhom práce a nejedná sa o rizikovú prácu. A teda ide o prevažnú časť práce vykonávanej cez víkendy alebo v noci. Toto sa nebude vzťahovať na  príplatky za prácu vo sviatok.

Pri využití týchto výnimiek sa príplatok za prácu v noci od 1.5.2018 zvýši najmenej na 25% minimálnej hodinovej mzdy a od 1.5.2019 najmenej na 35% minimálnej hodinovej mzdy.

Pri práci v sobotu sa príplatok zvýši od 1.5.2018 najmenej na 20% minimálnej mzdy a od 1.5.2019 najmenej na 45% minimálnej mzdy.

Za prácu v nedeľu sa pri uplatnení výnimky môžu poskytnúť príplatky 1.5.2018 najmenej vo výške 40% minimálnej hodinovej mzdy a od 1.5.2019 najmenej vo výške 90% minimálnej hodinovej mzdy.

Zvýšenie príplatkov za prácu v noci a cez víkend sa dotkne i zamestnancov v štátnej a verejnej službe.

currency-1065214_960_720

Prijatou novelou Zákonníka práce sa tiež zavedie inštitút 13. a 14. platu, ktorý bude môcť zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom avšak na dobrovoľnej báze. Zákon definuje 13. a 14. plat ako peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov.

Prvý raz má byť 13. plat udelený ako letná odmena a vyplatený v júni roku 2018, pričom 14. plat by mal byť vyplatený v decembri tohto roku.

Tieto platy by mali byť postupne oslobodené od daní a odvodov až do sumy 500 eur, pričom súčasne musia byť vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Na oslobodenie od daní a odvodov, však bude musieť zamestnanec splniť niekoľko podmienok a to napr. stanovený počet rokov odpracovaných u zamestnávateľa a oslobodenie od rôznych daní a odvodov sa bude diať v postupných krokoch.

 Oslobodenie 13. a 14. platov od daní a odvodov sa bude vzťahovať i na zamestnancov v štátnej a verejnej službe.