POZOR na ZMENU!!! Pri doručovaní všetkých rozhodnutí do elektronickej schránky sa bude môcť uplatniť fikcia doručenia

O elektronickom doručovaní všeobecne si môžete prečítať TU.mailbox-28939_960_720

Týmto článkom by som však chcela upozorniť na veľmi zásadnú zmenu, ktorú poslanci prijali v októbri 2017 v prípade náhradného doručovania niektorých rozhodnutí do elektronických schránok a neuplatňovania fikcie doručenia, ktoré v praxi doteraz spôsobovalo značnú nejednotnosť výkladu a ktorého nová úprava bude účinná od 1. novembra 2017.

Doručovanie či už poštou alebo v elektronickej podobe všeobecne rozoznáva 3 spôsoby:

  • doručenie obyčajné – príde Vám elektronická správa alebo list a dňom, ktorým Vám je doručená do schránky, začnú plynúť účinky doručenia,
  • doručenie do vlastných rúk – v tomto prípade musíte osobne poštárke/ovi potvrdiť prevzatie doručenia a až následne Vám vydá list alebo v elektronickej podobe sa prihlásite do svojej elektronickej schránky, kliknete na tlačítko PREVZIAŤ, a následne Vám príde obsah správy alebo správu preberiete v rámci úložnej lehoty, ktorú obsahuje prvotná informačná správa o tom, že Vám bude nejaká správa doručovaná,
  • náhradné doručenie – to sa uplatní v prípade, ak si v úložnej lehote na pošte nevyberiete svoju zásielku alebo v elektronickej schránke, ak si ju v úložnej lehote nepreberiete na tlačítku PREVZIAŤ. K náhradnému doručovaniu dôjde aj v takom prípade, ak odmietnete poštárke/ovi prevziať nejakú zásielku. V takýchto prípadoch sa uplatní fikcia doručenia. Fikcia doručenia znamená, že hoci ste sa nedozvedeli, čo zásielka alebo list obsahoval, považuje sa zásielka za doručenú v zmysle príslušných predpisov. V prípade elektronickej schránky by Vám táto správa bola zaslaná po uplynutí úložnej lehoty a máte aspoň možnosť sa s ňou oboznámiť.

Pri niektorých rozhodnutiach je však v zmysle niektorých právnych predpisoch NÁHRADNÉ DORUČENIE VYLÚČENÉ ZO ZÁKONA!!!! Takým je napr. platobný rozkaz. A teda ak si osoba toto rozhodnutie neprevzala zo svojej aktivovanej elektronickej schránky, dochádzalo k nejednotným výkladom, ako v takýchto prípadoch postupovať. Pričom opätovným posielaním rozhodnutí opätovne poštou, by sa strácali výhody elektronickej komunikácie orgánov verejnej moci s občanmi a spoločnosťami.

Zákonodarcovia na túto nejednoznačnosť reagovali a zmenili zákon o e-governmente takým spôsobom, že sa bude aplikovať fikcia doručenia aj v tých prípadoch kde podľa osobitných predpisov náhradné doručenie bolo doteraz vylúčené. Takouto zmenou sa má zefektívniť doručovanie úradných dokumentov povinným osobám.

Po novom bude teda platiť, že potom ako bude doručená správa z orgánu verejnej moci obsahujúca takéto dôležité rozhodnutie napr. platobný rozkaz, stačí ak sa povinná osoba prihlási do svojej elektronickej schránky a hoci ju nepreberie (to znamená, že neklikne na tlačítko PREVZIAŤ) a márne uplynie úložná lehota, na rozhodnutie sa bude pozerať ako na doručené a začnú plynúť lehoty napr. na odvolanie. To platí aj v prípade, ak je elektronická schránka aktivovaná a adresát si v úložnej lehote nepreberie zásielku a o doručení sa nedozvie.

Systém automaticky zaznamená prístup do elektronickej schránky oprávnenou osobou a ak nedôjde v úložnej lehote k prevzatiu správy, bude sa takéto konanie považovať za odopretie prijatia písomnosti a rozhodnutie v správe sa bude považovať za doručené dňom, kedy došlo k odopretiu prijatia správy, čím začnú plynúť aj lehoty. A nie až po márnom uplynutí úložnej lehoty. 

Ide o veľmi závažný krok a zmenu, na ktorú by si mali dávať pozor hlavne konatelia rôznych spoločností, ktorí si myslia, že ak správu neprevezmú, vyhnú sa tak účinkom s ňou spojenou. Alebo odložia prevzatie správy a následne na ňu zabudnú a budú chcieť riešiť vec neskôr, pričom dôjde k plynutiu lehoty a veľmi rýchlo môže dôjsť k zmeškaniu veľmi dôležitých lehôt, ktorých navrátenie nebude možné.

Podľa dôvodovej správy by tento krok mal viesť k tomu, aby nedochádzalo k úmyselnému nepreberaniu zásielok doručovaných elektronicky, pri ktorých by muselo nastať napr. opätovné fyzické doručovanie rozhodnutí poštou, príp. iným spôsobom.

Či je táto úprava správna, nie je na mojom posúdení. To ukáže až prax, ale už teraz je veľmi pravdepodobné, že keďže mnoho ľudí o tejto zmene nebude vedieť alebo celú vec zľahčia, nestihnú dôležité lehoty a prídu o svoju možnosť uplatniť si svoje práva v prípadných súdnych konaniach.

Čo z toho vyplýva? Pravidelne kontrolovať svoje elektronické schránky a preberať zásielky, ich neprevzatím si mnohí môžu spôsobiť závažnejšie problémy než prevzatím, pretože v práve platí „právo patrí bdelým“ a teda tým, čo sa o svoje práva zaujímajú a uplatňujú ich.