Aplikácia „Mapový klient“ má uľahčiť a zjednodušiť prácu s nehnuteľnosťami

4

Úrad geodézie, kartografie a katastra Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu predstavili dňa 30.júna 2017 novú webovú aplikáciu spájajúcu existujúci kataster nehnuteľností a informácie v ňom zhromaždené s údajmi z lesníckeho portálu, registra obyvateľov a registra adries do jedného programu. Predchodcom tejto aplikácie bola služba známa pod názvom mapka.gku.sk, ktorú doplnili o ďalšie možnosti. Po novom by tak všetci, ktorí budú potrebovať aktuálne informácie o pozemkoch a nehnuteľnostiach, by mohli vedieť na jednom mieste nájsť informácie o parcelách, pozemkoch, budovách, vlastníkoch, ortofoto snímky a takisto rôzne informácie o teréne, sklone pozemku, nadmorských výškach, alebo dokonca slnečnom svite a pod.

Táto aplikácia sa nazýva „Mapový klient“ a môžete ju nájsť na stránke https://zbgis.sk, pričom by mala byť prístupná z hocijakého operačného systému, prehliadača alebo z mobilu, a to bez potreby inštalovať dodatočné aplikácie alebo programy. Jedinou podmienkou je prístup na internet.

Informácie, ktoré má tento program priniesť budú môcť využiť nielen fyzické alebo právnické osoby, ktoré tieto údaje využívajú v každodennom živote, ale aj laická verejnosť v prípade, ak si bude potrebovať zistiť aktuálne informácie o svojich alebo priľahlých pozemkoch.

Aplikácia Mapový klient na stránke https://zbgis.sk je zameraná na zobrazovanie a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, údajmi ZBGIS, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu, ako aj digitálnym modelom terénu geografickými názvami. Všetky tieto údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov, ale aj z hľadiska topografie. Podľa vyjadrení pracovníkov Úradu geodézie, kartografie a katastra je systém momentálne v skúšobnej prevádzke a používatelia môžu nahlasovať chyby, prípadne pomáhať pri zlepšení funkcionality a dávať typy na zlepšovanie a používania.

Z osobnej skúsenosti je tejto systém naozaj veľmi intuitívny1, aj keď chvíľu mi trvalo, kým som si zvykla ako mám prepínať rôzne režimy, vrstvy a hľadať v ňom informácie, ktoré ma zaujímajú. Ale myslím si, že to je len otázkou času a praxe. V systéme dokážete zmerať vzdialenosti bodov, zistiť obvod vytýčených bodov a dokonca Vám ukáže aj výškový profil dvoch bodov. Čo bolo doteraz veľmi ťažké, ak laik nepoznal konkrétne miesto, tak si z leteckých alebo ortofoto snímok nevedel dosť dobre predstaviť výškový profil a orientáciu v priestore.

Ostáva len dúfať, že systém budú na základe poznatkov používateľov naozaj len zdokonaľovať a do budúcna bude preberať možno ďalšie zaujímavé a potrebné informácie a prispeje tak k zjednodušovaniu práce a odstráni častú potrebu chodiť na katastrálne úrady.

Výpisy z novej aplikácie nie sú zatiaľ použiteľné na právne úkony. Do budúcnosti však Úrad geodézie, kartografie a katastra chce však touto aplikáciou prispieť k tomu, aby ľudia nemuseli nosiť na rôzne úrady výpisy z listov vlastníctva, ale úradníci si aktuálne informácie o vlastníkoch budú môcť nájsť sami priamo v Mapovom klientovi. V súčasnosti je podľa predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Márie Frindrichovej „Povinnosť predložiť list vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy je zakotvená v 14 zákonoch, 12 vyhláškach, spolu 26 právnych predpisoch, a ešte 12 interných predpisoch. Tieto všetky by sme chceli postupne novelizovať tak, aby sme odbúrali povinnosť predkladať tieto dokumenty až na nulu, a aby tie úrady, ktoré tieto dáta potrebujú, čerpali údaje priamo z informačného systému.“

Ak b2y sa im to skutočne podarilo, tak o niekoľko mesiacov (možno rokov) by fyzické a právnické osoby nemuseli na úrady nosiť alebo posielať list vlastníctva alebo výpis z katastrálnej mapy.

Ostáva dúfať, že neostane len pri slovách a sľuboch, ale naozaj sa odstráni potreba predkladania listov vlastníctva a snímok z katastrálnej mapy.