Novela Zákona o súdnych poplatkoch od 1.7.2017

Od 1. júla 2017 nadobudne účinnosť novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí:

  • Rozšírenie dôvodov nezastavenia súdneho konania, v prípade nezaplatenia súdneho poplatok – Po účinnosti tejto novely zákona o súdnych poplatkoch okrem zákonom už ustanovených dôvodov, súd konanie nezastaví aj v prípade, ak osoba povinná uhradiť súdny poplatok (ďalej len „poplatník“) ho nezaplatí, ak do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku bol podaný návrh na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, ktorému súd vyhovie. V prípade, ak návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov súd vyhovie len sčasti, súd vyzve poplatníka, aby súdny poplatok zaplatil v takej časti, akej sa oslobodenie netýka.
  • Rozšírenie dôvodov zastavenia súdneho konania, v prípade nezaplatenia súdneho poplatku v určenej lehote – V praxi sa doteraz veľmi často stávalo, že v prípade, ak poplatník nezaplatil súdny poplatok v určenej lehote, súd mu oznámil, že odmieta návrh za začatie súdneho konania z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku. Avšak poplatník mohol do konca lehoty na odvolanie zaplatiť súdny poplatok a súd konanie nezastavil, ale zrušil svoje predchádzajúce rozhodnutie. Toto sa vo veľkom počte prípadov zneužívalo. Od 1. júla 2017 sa však táto možnosť  zmení takým spôsobom, že ak poplatník nezaplatí súdny poplatok v lehote určenej súdom, nebude ho môcť už zaplatiť oneskorene. Ak teda po 1.7.2017 poplatník neuhradí súdny poplatok v lehote určenej súdom a odignoruje resp. na to zabudne, tak súd z tohto dôvodu konanie zastaví. K zrušeniu tejto povinnosti môže dôjsť len v prípade, ak súd dodatočne zistí, že k zastavenou konania nemalo dôjsť napr. v prípade, ak omylom nedôjde k spárovaniu platby s príslušným súdnym konaním alebo  taxatívne uvedených prípadoch.

gavel-1238036

Tu by som chcela podotknúť, že tieto nové pravidlá o súdnych poplatkoch sa budú vzťahovať aj na konania začaté pred 1. júlom 2017. Zmena tiež bude, že vo veciach súdnych poplatkov v prvom stupni budú rozhodovať vyšší súdni úradníci a o sťažnostiach proti ich rozhodnutiam budú rozhodovať sudcovia. Tým sa zníži zaťaženosť samotných sudcov, ktorí sa budú môcť venovať svojím konaniam, čo by malo viesť k zrýchleniu samotných súdnych konaní.

 

  • Spoplatnenie vyhotovovania rovnopisov súdnych rozhodnutí – Od. 1. júla 2017 sa spoplatní vydávanie ďalších rovnopisov rozhodnutí a zápisníc na sumu 10 eur, bez ohľadu na počet strán za každý rovnopis, odpis alebo výpis. Doteraz sa platil súdny poplatok za vyhotovenie ďašieho rovnopisu (okrem originálu rozhodnutia, ktorý súd vydá po rozhodnutí, ak ste napr. pôvodný rozsudok stratili) vo výške 1,50 eur za každých 10 strán rovnopisu, ale po novom pôjde o jednotnú sumu 10 eur bezohľadu na počet strán rozhodnutia.
  • Zrušenie poplatku za vydávanie potvrdení vydávaných Obchodným registrom elektronicky – Novelou zákona o súdnych poplatkoch sa tiež s účinnosťou od 15.júna 2017 zruší súdny poplatok za zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v Zbierke listín Obchodného registra elektronickými prostriedkami a taktiež sa zruší súdny poplatok za zaslanie potvrdenia o tom, že v Obchodnom registri určitý zápis nie je alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v Zbierke listín elektronickými prostriedkami.

Od nového roka 2018 a to konkrétne od 1.januára sa zavádza všeobecná povinnosť komunikácie so súdmi v elektronickej forme prostredníctvom na to určených elektronických formulárov. Povinnými osobami budú účastníci konania, ktorí sú orgánmi verejnej moci a právni zástupcovia, ktorí majú postavenie advokáta alebo orgánu verejnej moci. Sankcia za nepodanie návrhu v elektronickej podobe bude vo výške 20 eur za jedno podanie vrátane jeho príloh. Na tento účel sa obmedzuje tzv. osobné oslobodenie od súdneho poplatku a zároveň sa rozširuje okruh poplatníkov. Poplatku nebude logicky podliehať podanie urobené do zápisnice priamo na pojednávaní.