Register partnerov verejného sektora

hanging-files-1920437__340V rámci boja proti protischránkovým firmám a z dôvodu potreby obmedzovania poskytovania finančných prostriedkov subjektom, u ktorých nie je možné vystopovať konečnú osoba, ktorá má finančný prospech na podnikaní subjektu, bol zavedený Register partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). RPVS je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora a jeho konečných užívateľoch výhod upravený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partneroch verejného sektora. Register nájdete na stránke: https://rpvs.gov.sk/rpvs

RPVS prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné obstarávanie, čím sa osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod považujú za osoby zapísané v RPVS. Tieto osoby majú povinnosť do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod. Nesplnenie tejto povinnosti do 31.7.2017 bude mať za následok automatický výmaz z RPVS. Výmaz bude znamenať, že takto vymazané osoby si nebudú môcť nárokovať od verejného sektora peňažné a iné plnenia.

V zmysle zákona je Partnerom verejného sektora fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do registra sa tiež povinne musia zapisovať pri zohľadňovaní zákonných finančných limitov

  1. osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní,
  2. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
  3. osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora,
  4. subdodávatelia,
  5. zdravotné poisťovne.

Do RPVS sa však môžu dobrovoľne zapisovať aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora. Informácie o konečných užívateľoch výhod zverejnené v RPVS, môžu tak využívať medzi sebou aj obchodní partneri pre svoje dvoj a viacstranné obchodné vzťahy.

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu príp. fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a to aj cez iné osoby. Kto je konečným užívateľom výhod upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Na to aby sa Partner verejného sektora zapísal do RPVS si musí zabezpečiť na to oprávnenú osobu, ktorou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR. S touto osobou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa zápisu osoby do RPVS, prípadne zmeny zapísaných údajov v RPVS alebo výmazu zapísaných údajov.

RPVS je vedený elektronickej podobe Ministerstvom spravodlivosti a je právne záväzný. Právna záväznosť znamená, že údaje zverejnené v RPVS sú účinné voči všetkým a nie je potrebné ich pred orgánmi verejnej moci preukazovať, t.j. orgán verejnej moci si má možnosť tieto údaje zistiť sám.

Tak ako bolo spomenuté vyššie do 31.7.2017 je prechodná doba, ktorá umožňuje už zapísaným subjektom v RPVS overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod a zabrániť tak ich výmazu z RPVS.

V prípade, ak by ste potrebovali pomôcť s overením konečného užívateľa výhod alebo zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora, neváhajte sa obrátiť na moju advokátsku kanceláriu.

Pri zápise do registra partnerov verejného sektora je nutné si uvedomiť, že v prípade neuvedenia všetkých potrebných informácií osobe, ktorá bude vykonávať zápis resp. overenie, zákon ukladá subjektu vysoké sankcie a subjektu môžu hroziť sankcie aj v zmysle dohody medzi oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora.

Preto je potrebné si pripraviť nasledovné doklady:

  • Výpis z obchodného registra (ak ide o právnickú osobu), Výpis zo živnostenského registra (ak ide o živnostníka) – požiadať o výpis z obchodného registra je možné priamo na súde, ktorý vedie obchodný register, na vybraných pobočkách pôšt alebo u notára. Výpis zo živnostenského registra je možné získať priamo na okresnom úrade, kde je živnosť vedená.
  • Spoločenskú/Zakladateľskú zmluvu alebo Zakladateľskú listinu (aktuálne úplné znenie) – túto si môžete vyžiadať priamo zo súdu, ktorý vedie obchodný register.
  • Doklady o vymenovaní aktuálnych členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a prokuristov – jedná sa hlavne o zápisnice z valného zhromaždenia – taktiež je potrebné si doklady vyžiadať z príslušného súdu, ktorý vedie obchodný register.
  • Zmluvy o tichom spoločenstve príp. obdobné zmluvy (ak existujú) – v zmysle ktorých má osoba, ktorá nevystupuje v spoločnosti ako spoločník, štatutárny orgán, akcionár alebo prokurista a má právo ovplyvňovať rozhodovanie spoločnosti, zloženie štatutárnych orgánov alebo má právo na hospodársky prospech z činnosti spoločnosti.

V prípade, ak je spoločníkom právnická osoba všetky tieto dokumenty je potrebné mať aj ku tomuto spoločníkovi.pen-543858_960_720

Ak by ste mali akékoľvek otázky k registru partnerov verejného sektora, zápisu spoločnosti do registra alebo dokladom, ktoré je potrebné zaobstarať, prípadne požiadavku na cenovú ponuku neváhajte kontaktovať kanceláriu.