Aktuality v oblasti osobného bankrotu

(Článok je aktualizovaný ku dňu 18.05.2017)

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii umožňujúca jednoduchší prístup k tzv. osobnému bankrotu je účinná už pár mesiacov a preto prinášam informácie, čo sa od jeho zavedenia zmenilo .Podmienky osobného bankrotu sú bližšie opísané v článku TUcredit-squeeze-522549_640

Hoci sa Ministerstvo spravodlivosti SR chválilo, že novelou sprístupni osobný bankrot väčšiemu množstvu ľudí, zabudlo do času jeho účinnosti riadne personálne, materiálne a technicky vybaviť Centrá právnej pomoci. Tie majú totiž poskytovať poradenstvo a právnu pomoc pre občanov majúcich záujem buď o vyhlásenie konkurzu na seba alebo návrhu na určenie splátkového kalendára. Cez tieto centrá a ich pobočky musí totižto prejsť každý, kto má záujem riešiť svoje dlhy. Podľa najnovších informácií návrhy na vyhlásenie konkurzu majú byť výlučne v právomoci centier, pričom na podávanie návrhov na určenie splátkových kalendárov budú centrá klientom prideľovať advokátov, ktorí ich v tomto prípade budú zastupovať až do ustanovenia správcu konkurznej podstaty, pričom v takomto prípade sa bude hradiť odmena advokáta vo výške 160 eur priamo advokátovi. V prípade riešenia oddlženia konkurzom bude túto odmenu hradiť advokátovi priamo Centrum právnej pomoci.

Od účinnosti novely zákona sa síce dalo očakávať množstvo záujemcov, ktorí prejavia záujem o osobný bankrot, aj tak tento záujem prekvapil mnohé centrá právnej pomoci. Klienti sa na mnohých pobočkách musia stále potýkať s čakacími lehotami niekoľko mesiacov, aby vôbec dostali termín na konzultáciu.

V súčasnosti je už prístupný aj formulár na podávanie návrhov na oddlženie či už prostredníctvom konkurzu alebo splátkovým kalendárom. Tento môžete nájsť na stránke Registra úpadcov. Avšak  je prístupný len po prihlásení sa prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu (občianskeho preukazu s čipom). Takže advokát, ktorý bude poskytovať právnu pomoc, musí mať vybavený tento občiansky preukaz s čipom.

A hoci táto novela mala pomôcť dlžníkom pri ich oddlžení, nájde sa skupina ľudí, ktorí budú i naďalej vylúčení, a to napr. tí, ktorí sa rozhodli kvôli svojím dlhom odísť zo Slovenska do zahraničia, kde začali pracovať a žiť, pričom ich dlhy zostali na Slovensku. Títo budú mať aj naďalej problém pri oddlžení, pretože ich veritelia budú môcť napadnúť poctivý zámer pri vyhlásení konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára. A v prípade preukázania nepoctivého zámeru bude vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára zrušený.

Ak neviete, či spĺňate podmienky na vyhlásenie konkurzu alebo určenie splátkového kalendára, príp. máte otázky k osobnému bankrotu alebo sa chcete poradiť neváhajte ma kontaktovať telefonicky, mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Bližšie informácie o otváracích hodinách a telefónnych číslach jednotlivých pobočiek Centier právnej pomoci nájdete na stránke http://www.centrumpravnejpomoci.sk/.

Dňa 06.03.2017 bola v televízii TA3 zaujímavá diskusia o osobnom bankrote s advokátom, ktorú si môžete pozrieť TU.

Dňa 18.3.2017 bolo zverejnené na facebookovej stránke Ministerstva spravodlivosti krátke video k osobnému bankrotu s riaditeľkou Centra právnej pomoci, ktoré si môžete pozrieť TU.