Najdôležitejšie zmeny v daniach a poplatkoch pre podnikateľov od 1. januára 2017

V tomto článku by som Vám chcela priniesť a zosumarizovať na jednom mieste najpodstatnejšie zmeny nielen pre podnikateľov, ktoré vstúpili do platnosti od 1.1.2017.

A) Zvýšenie minimálnej mzdycurrency-1065214_960_720

Od 1. januára 2017 sa zvýšila minimálna mzda zo sumy 405 eur na sumu 435 eur, pričom hodinová minimálna mzda je určená v sume 2,50 eura. Aj keď zamestnancom narastie plat v hrubom o 30 eur, čistý príjem sa zvýši len o 19,10 eura. Zamestnávateľom sa tým tiež zvýšia odvody za zamestnanca o 16,56 eura a celková cena práce bude v prípade minimálnej mzdy vo výške 561,11 eura, v prípade, ak sa uplatní odpočitateľná položka na zdravotné poistenie. Pri určovaní minimálnej mzdy je potrebné prihliadať aj na stupne náročnosti práce, ktoré upravuje Zákonník práce, pretože nie pre každú profesiu je minimálna mzda rovnaká.

V prípade, ak nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta podľa prílohy č. 1 Zákonníka práce. Prihliada sa pri tom na najvyššiu náročnosť skutočne vykonávanej práce a podľa toho sa určuje aj vyššia minimálna mzda, ktorá sa zvyšuje o daný koeficient podľa stupňa náročnosti.

B) Zvýšenie minimálnych odvodov pre živnostníkov a SZČO

Od nového roka sa zmenila aj minimálna výška odvodov pre živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“), ktorá je v súčasnosti 208,16 eura. Z toho minimálny preddavok na zdravotné poistenie je 61,81 eur a minimálne odvody poistného do Sociálnej poisťovne sú vo výške 146,35 eura. K tomu treba pripomenúť, že preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie na rok 2017 sa platí podľa výsledku ročného zúčtovania za rok 2015, prípadne vo výške určenej pre začínajúcich živnostníkov alebo SZČO. Povinnosť platiť poistné na účely sociálneho poistenia sa posudzuje k 1.7.2017 (resp. k 1.10.2017, ak si platiteľ predĺži povinnosť podania daňového priznania za rok 2016). Odvodová povinnosť k Sociálnej poisťovni vzniká v prípade, ak príjmy, resp. výnosy živnostníka alebo SZČO za rok 2016 prevýšia sumu 5 298,00 eur.

Začínajúci podnikatelia majú povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni zmenu alebo vznik platiteľa poistného (napr. zo zamestnanca na SZČO) do 8 dní odo dňa tejto zmeny. Živnostníci ohlasujú zmenu platiteľa poistného zdravotnej poisťovni pri získaní oprávnenia na podnikanie. Ostatné SZČO si túto oznamovaciu povinnosť musia splniť sami do 8 dní odo dňa získania oprávnenia na vykonávanie činnosti. Poistné na zdravotné poistenie sa platí mesačnými preddavkami na poistné počas kalendárneho roka a zúčtuje sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení kalendárneho roka. Preddavky na zdravotné poistenie sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Začínajúci podnikatelia nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadnu oznamovaciu povinnosť.

C) Zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov a SZČO

Za rok 2016 si živnostníci a SZČO môžu uplatniť paušálne výdavky sadzbou 40 %, pričom za rok 2017 si podnikatelia budú môcť uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% z ich príjmov. Od roku 2017 sa ruší mesačný limit paušálnych výdavkov, ktorý sa ešte v daňovom priznaní za rok 2016 uplatňuje vo výške 420 eur za každý mesiac podnikania. Ročný limit výšky paušálnych výdavkov bol schválený v sume 19 682,10 eura.

hand-982052_960_720D) Zdaňovanie dividend 7% zrážkou

V prípade vyplatenia podielu na zisku (dividendy), ktorý bol vytvorený za účtovné obdobia od 1.1.2017 a neskôr, sa budú tieto zdaňovať s použitím sadzby pri ich vyplatení. Zdaneniu bude podliehať celá suma vyplatených dividend. Zmena je aj v prípade, ak pôjde o prijatie alebo vyplatenie dividendy spoločnosťou z nezmluvného štátu (tzv. daňového raja) a to vo výške 35% sadzby dane.

E) Zníženie sadzby dane z príjmov pre firmy

Od nového roka sa zmení sadzba dane z príjmov pre právnické osoby (s.r.o., a.s) z 22% na 21%, pričom táto znížená sadzba dane sa použije prvýkrát v daňovom priznaní za obdobie roku 2017 a neskôr. Firmy síce musia aj tento rok pri začatí podnikania zaplatiť daňovú licenciu, ale to už bude posledný rok, pričom časť zaplatených daňových licencií, ktoré presahovali výšku daňovej povinnosti vypočítanej v daňovom priznaní, bude možné započítať aj po zrušení týchto daňových licencií.

F) Zmeny v transferovom oceňovaní a zvýšenie pokút za úmyselné nedodržiavanie pravidiel transferového oceňovania

Od januára 2017 dôjde v problematike transferového oceňovania (tuzemského aj cezhraničného) k niekoľkým významným zmenám. Prvou dôležitou zmenou je rozšírenie okruhu osôb, ktoré sa budú považovať za závislé osoby. personálne prepojenými závislými osobami nebudú len obchodné spoločnosti a družstvá, ale všetky právnické osoby (napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie).

Od januára sa tiež zvýšia pokuty, ak sa pri daňovej kontrole dane z príjmov dorubí daň alebo rozdiel dane z dôvodu nesprávne uplatneného transferového oceňovania a zároveň sa zistí, že účelom transakcií medzi závislými osobami je zníženie daňovej povinnosti. V praxi môže ísť o faktúry medzi závislými osobami (napr. fakturácia medzi živnosťou a s.r.o.) za neprimerane nízke alebo vysoké sumy, pre ktoré nie je v transferovej dokumentácii dostatočne zdôvodnená transferová cena.

G) Úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu DPH vo výške 1,5 %

V prípade dlhotrvajúcej daňovej kontroly, ktorou sa odloží vyplatenie nadmerného odpočtu DPH, bude mať platiteľ, ktorý je kontrolovaným subjektom kvôli DPH, nárok na zaplatenie úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu najmenej vo výške 1,5 % zo sumy nadmerného odpočtu vráteného daňovým úradom po skončení daňovej kontroly. Minimálna suma úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu však musí presiahnuť 5 eur, inak tento nárok nevzniká. Ak si platiteľ DPH nebude plniť povinnosti počas daňovej kontroly, nebude preberať písomnosti alebo nebude plniť iné zákonom ustanovené povinnosti, nárok na úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu DPH mu zaniká.

H) Zmeny pri výpočte registračného poplatku pri zmene držiteľa motorového vozidlapolicewoman-986047_640

Od 1.2.2017 nebude výška registračného poplatku pri zápise držiteľa motorového vozidla (napr. osobného automobilu) závisieť od skutočnosti, či ide o prvý alebo ďalší zápis motorového vozidla do evidencie vozidiel v SR. Vozidlá kategórie L, M1 a N1 (okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie) budú rozdelené do 16 výkonnostných tried v závislosti od výkonu motora v kW, pričom pre každú výkonnostnú triedu bude určená základná sadzba poplatku. Tá sa pohybuje v rozpätí od 33 do 3 900 eur. Zároveň je určených koeficientov ( od 1,00 do 0,06), ktoré budú znižovať výšku základnej sadzby poplatku v závislosti od veku motorového vozidla. Vypočítaný poplatok sa zníži o polovicu, najviac na 33 eur, pri zápise držiteľa napr. hybridného motorového vozidla, či motorového vozidla s pohonom na LPG. Minimálna suma poplatku bude vo výške 33 eur.

CH) Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie, okrem dividend

Zamestnanci, zamestnávatelia, živnostníci, SZČO a ďalší poistenci budú platiť preddavky a poistné na zdravotné poistenie bez limitu. V roku 2017 mal platiť limit pre výpočet preddavkov a poistného na zdravotné poistenie v sume 4 415 eur. Ten sa však koncom roka 2017 novelou úplne zrušil, čo znamená, že preddavky a poistné sa budú platiť z celej sumy zárobku (napr. mzdy, upraveného základu dane). Maximálny vymeriavací základ zostal zachovaný len v prípade dividend a to vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý dva roky predchádza roku vyplatenia dividend. Pre určenie maximálneho vymeriavacieho základu pre dividendy nebude rozhodujúce, v ktorom účtovnom období sa zisk vytvoril.

I) Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie

Maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie sa od roku 2017 zvyšuje z 5-násobku na 7-násobok priemernej mesačnej mzdy. Zmena ovplyvní výšku maximálnych odvodov poistného do Sociálnej poisťovne najmä zamestnancov, zamestnávateľov a živnostníkov, ktorí majú vysoké príjmy (napr. mesačná mzda vyššia ako 4 415 eur).

Zvyšuje sa aj maximálny denný vymeriavací základ pre určenie súm nemocenských dávok (napr. náhrada príjmu počas PN, materské). Suma mesačného materského môže v roku 2017 dosiahnuť až 1 260 eur.

J) Nová právna forma podnikania – jednoduchá spoločnosť na akcie

Podnikatelia a hlavne startupy, budú môcť využívať novú právnu formu podnikania, ktorou je jednoduchá spoločnosť na akcie. Minimálne základné imanie tejto obchodnej spoločnosti je stanovené na 1 euro. Výhodou novej právnej formy bude jednoduchší vstup a výstup investora z formy. Akcionári budú môcť uzavrieť akcionársku dohodu, v ktorej si môžu dohodnúť špeciálne práva, a to právo pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií a právo požadovať nadobudnutie akcií. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že jednoduchá spoločnosť na akcie nemusí mať povinne zriadenú dozornú radu. V praxi ide totiž často len o orgán, ktorý plní svoje funkcie len formálne.