Zákon o upomínacom konaní

Parlament schválil nový typ tzv. upomínacieho konania, ktorý bude účinný od 01.02.2017 a upravený zákonom č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „upomínacie konanie“).

Ide o alternatívny spôsob uplatnenia peňažných nárokov k už známym postupom podľa Civilného sporového poriadku a ku konaniu o platobnom rozkaze. Tento spôsob resp. typ vymáhania peňažných pohľadávok by mohol osloviť hlavne podnikateľov a v ideálnom prípade by mal byť uskutočňovaný iba prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Upomínacie konanie má veľmi veľa spoločného s klasickým konaním o platobnom rozkaze a vyplýva z neho. Cieľom prijatia osobitného zákona má byť zrýchlenie a zhospodárnenie množstva konaní o platobných rozkazoch, kedy všetky skutočnosti uvádzané žalobcom sú hodnoverne podložené listinnými dôkazmi. V prípade, ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, stačí pripojiť faktúru alebo inú výzvu podobnej povahy, ktorou sa požadovalo splnenie uplatňovaného nároku od žalovaného a vyhlásiť, že uplatňovaný nárok žalobca eviduje vo svojom účtovníctve. V prípade, ak je žalobca platiteľom DPH bude stačiť vyhlásenie, že údaje o uplatňovanom nároku voči žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze.

Zákon o upomínacom konaní takisto upravuje, kedy návrh na vydanie platobného rozkazu podľa tohto zákona nie je prípustný, a to v prípade, ak sa uplatňuje:

  • dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako 5% bodov presahuje výšku úroku z omeškania, ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda nebola,
  • nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku, alebo ak žalovaný nebol na zaplatenie nároku zo spotrebiteľskej zmluvy vyzvaný v posledných 3 mesiacoch pred podaním návrhu, resp.  nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,
  • nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi,
  • nárok, ktorý nebol podaný elektronickými prostriedkami alebo žalobca resp. jeho zástupca nemajú aktivovanú elektronickú schránku, a tiež v prípade, ak by sa platobný rozkaz mal doručiť žalovanému do cudziny.

Podľa dôvodovej správy k zrýchleniu konania by mala pomôcť aj skutočnosť, že jediným kauzálne príslušným súdom na prejednanie bude Okresný súd v Banskej Bystrici.

Podstatou nového zákona o upomínacom konaní je hlavne elektronická komunikácia žalobcu a žalovaného so súdom, pričom podať návrh na vydanie platobného rozkazu bude možné prostredníctvom štandardizovaných elektronických formulárov. Tieto formuláre by mali byť zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Podľa dôvodovej správy k zákonu o upomínacom konaní, formuláre budú štrukturalizované tak, aby bolo možné ich automatické spracovanie informačným systémom na súde, pričom takto štandardizované formuláre prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním. Účastníci konania budú interaktívnymi nápovedami postupne navádzaní, aby správne vyplnili jednotlivé polia a tak predišli nejasným a nezrozumiteľným návrhom.

Pravdepodobne pôjde o podobné formuláre, ako to je v prípade konania o vydanie európskeho platobného rozkazu, ktorý poznáme už dnes – viac TU.

K zrýchleniu konania má napomôcť aj elektronický spôsob doručovania písomností a rozhodnutí elektronickými prostriedkami medzi súdom na jednej strane a žalobcom alebo žalovaným na druhej strane. U žalovaného sa však tento spôsob uplatní iba vtedy, ak  má aktivovanú elektronickú schránku. Vzhľadom na aktuálne nastavené podmienky tento typ bude výhodný hlavne pri právnických osobách, ktoré musia mať od 01.01.2017 povinne aktivované elektronické schránky. K tomu viac v článku TU. V prípade, ak je žalovaný fyzická osoba a nemá aktivovanú elektronickú schránku, zákon pripúšťa aj komunikáciu v listinnej podobe v prípade doručovania platobného rozkazu či podania odporu.

Ďalšou osobitosťou od konania o platobnom rozkaze bude inštitút povolenia žalovanému plniť peňažný nárok v splátkach za taxatívne ustanovených podmienok:

  • žalovaný je fyzickou osobou a voči nároku žalobcu nenamieta, nepodá odpor,
  • priznaný nárok vrátane trov konania presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur,
  • nárok zaplatí najviac v 10-tich po sebe nasledujúcich splátkach a preukáže, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur zaplatil po doručení platobného rozkazu.

V prípade, že žalovaný neuhradí, čo i len jednu splátku včas, prichádza o výhodu splátkového kalendára a nárok je možné vymáhať prostredníctvom exekúcie.

V upomínacom konaní koná a rozhoduje vyšší súdny úradník. Proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka je prípustná sťažnosť, o ktorej koná a rozhoduje sudca.

Súdny poplatok za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu podľa zákona o upomínacom konaní elektronickými prostriedkami bude znížený na polovicu zo  6% percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. A teda 3% sadzba zo žalobcom vymáhaného peňažného nároku.

Idea zákona je vzhľadom na dnešnú modernú a elektronickú dobu naozaj inovatívna. Avšak len čas ukáže, či sa toto konanie ujme, ako bude fungovať v praxi a či upomínacie konanie naozaj podstatným spôsobom odľahčí súdy a zrýchli súdne konania.